kotomysh (kotomysh) wrote,
kotomysh
kotomysh

Гимн ста восьми имён Дурги.

.श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्.
.śrīdurgāṣṭottaraśatanāmastotram.

(Вишвасара тантра)
ईश्‍वर उवाच
īś‍vara uvāca


शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व कमलानने।
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती॥ १ ॥
śatanāma pravakṣyāmi śrṛṇuṣva kamalānane।
yasya prasādamātreṇa durgā prītā bhavet satī॥ 1 ॥

Поведаю сто имен (Дурги), слушай, Лотосоликая! Благодаря ее милости, Святая Дурга становится довольной.

ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी।
आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी॥ २ ॥
oṃ satī sādhvī bhavaprītā bhavānī bhavamocanī।
āryā durgā jayā cādyā trinetrā śūladhāriṇī॥ 2 ॥

Satī – Сама Истина
Sādhvī – Целомудренная
bhava-prītā — Любимая всем сущим
bhavānī — Дарующая жизнь, Сущая
bhava-mocanī — Освобождающая все сущее
āryā – Благородная
durgā – Труднодостижимая
jayā – Победоносная
ādyā – Изначальная
tri-netrā – Трехокая
śūla-dhāriṇī — Держащая копье
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः।
मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः॥ ३ ॥
pinākadhāriṇī citrā caṇḍaghaṇṭā mahātapāḥ।
mano buddhirahaṃkārā cittarūpā citā citiḥ॥ 3 ॥

pināka-dhāriṇī — Держащая лук Пинака
citrā — Ярко одетая, Выдающаяся, Читра
caṇḍa-ghaṇṭā — Издающая гневный звук, Чандагантха
mahā-tapā — Излучающая огромный жар
manas — Представленная умом
buddhī — Олицетворённая разумом
ahańkārā — Воплощённая в эго
citta-rūpā — Принимающая форму сознания
citā — Являющаяся на погребальном костре
citī — Само понимание
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी।
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः॥ ४ ॥
sarvamantramayī sattā satyānandasvarūpiṇī।
anantā bhāvinī bhāvyā bhavyābhavyā sadāgatiḥ॥ 4 ॥

sarva-mantra-mayi — Наполняющая собой все мантры
sattā — Само совершенство
satya-ananda-svarūpiṇī — Сущность вечного Блаженства
anantā – Бесконечная
bhāvinī — Добродетельная, Прекрасная
bhāvyā — Воплощенная в будущем
bhavyā – Существующая
abhavyā – Несуществующая
sadā-gatī — Вечно Движущаяся
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्‍‌नप्रिया सदा।
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी॥ ५ ॥
śāmbhavī devamātā ca cintā rat‍‌napriyā sadā।
sarvavidyā dakṣakanyā dakṣayajñavināśinī॥ 5 ॥

śāmbhavī — Милостивая
deva-mātā — Мать богов
cintā — Являющаяся мыслями
ratna-priyā — Любящая драгоценности
sarva-vidyā — Всезнающая
dakṣa-kanyā — Дочь Дакши
dakṣa-yajña-vināśinī — Нарушившая жертвоприношение Дакши
अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती।
पट्टाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररञ्जिनी॥ ६ ॥
aparṇānekavarṇā ca pāṭalā pāṭalāvatī।
paṭṭāmbaraparīdhānā kalamañjīrarañjinī॥ 6 ॥

aparṇā — Соблюдающая аскезу неедения, Не [имеющая] привязанностей
aneka-varṇā — Имеющая разные оттенки тела
pāṭalā — Краснотелая
pāṭala-avatī — Одетая в красные одежды
paṭṭa-ambara-paridhānā — Облаченная в воздушные (эфирные) одежды
kala-mañjīra-rañjinī — Носящая браслеты с колокольчиками
अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी।
वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता॥ ७ ॥
ameyavikramā krūrā sundarī surasundarī।
vanadurgā ca mātaṅgī mataṅgamunipūjitā॥ 7 ॥

ameya — Неизмеримая
vikramā — Доблестная
krūrā — Грозная
sundarī — Красавица, Госпожа
sura-sundarī — Госпожа богов
vana-durgā — Труднодостижимая [Богиня], Живущая в лесу
mātaṅgī — Почитаемая мудрецом Матангой
matańga-muni-pūjitā — Неизмеримая
ब्राह्मी माहेश्‍वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा।
चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्‍च पुरुषाकृतिः॥ ८ ॥
brāhmī māheś‍varī caindrī kaumārī vaiṣṇavī tathā।
cāmuṇḍā caiva vārāhī lakṣmīś‍ca puruṣākṛtiḥ॥ 8 ॥

brāhmī — Брахми, Энергия (Шакти) Брахмы, Творящая
māheśvarī — Махешвари, Шакти Шивы, Повелевающая
Аindrī — Аиндри, Шакти Индры, Стремящаяся
Kaumārī — Каумари, Шакти Картикеи, Обладающая
Vaiśnavī — Вайшнави, Шакти Вишну, Поддерживающая
cāmuṇḍā — Чамунда (Убившая Чанду и Мунду), Гневная
vārahī — Варахи, Гордая
lakśmī — Лакшми, Процветание
puruṣa-ākṛtī — Принимающая человеческую форму
विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा।
बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना॥ ९ ॥
vimalotkarṣiṇī jñānā kriyā nityā ca buddhidā।
bahulā bahulapremā sarvavāhanavāhanā॥ 9 ॥

vimala-utkarṣiṇī — Способствующая очищению (от грехов)
jñānā – Само знание
kriyā – Само действие
nityā – Вечная
buddhi-dā – Дарующая мудрость
bahulā – Существующая везде и во всем
bahula-premā – всеми Любимая
sarva-vāhana-vāhanā — Передвигающаяся на всех ваханах (средствах передвижения)
निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी।
मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी॥ १० ॥
niśumbhaśumbhahananī mahiṣāsuramardinī।
madhukaiṭabhahantrī ca caṇḍamuṇḍavināśinī॥ 10 ॥

niśumbha-śumbha-hananī – Уничтожившая Шумбху с Нишумбхой
mahiṣa-asura-mardinī – Убившая Махишасуру
madhu-kaitabha-hantrī — Погубившая Мадху с Каитабхой
canda munda vinaśinī — Изничтожившая Чанду и Мунду
सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी।
सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा॥ ११ ॥
sarvāsuravināśā ca sarvadānavaghātinī।
sarvaśāstramayī satyā sarvāstradhāriṇī tathā॥ 11 ॥

sarva-asura-vināśā – Уничтожающая всех демонов
sarva-dānava-ghātinī – Истребляющая всех из рода Дану
sarva-śāstra-mayī – Наполняющая собой все Шастры
satyā — Истиная
sarva-astra-dhāriṇī — Держащая все магическое (божественное) оружие
अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी।
कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः॥ १२ ॥
anekaśastrahastā ca anekāstrasya dhāriṇī।
kumārī caikakanyā ca kaiśorī yuvatī yatiḥ॥ 12 ॥

aneka-śastra-hastā – Держащая в Своих руках многочисленное оружие
aneka-astrasya dhāriṇī – Держащая многочисленное божественное оружие
kumārī – Кумари (форма прекрасной юной девушки)
eka-kanyā – Девочка
Kaiśorī – Девушка
yuvatī – Женщина
yatī — Вдова (Дхумавати)
अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा।
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला॥ १३ ॥
aprauḍhā caiva prauḍhā ca vṛddhamātā balapradā।
mahodarī muktakeśī ghorarūpā mahābalā॥ 13 ॥

aprauḍhā – Юная
prauḍhā – Зрелая
vṛddha-mātā – Пожилая Мать
bala-pradā – Наделяющая силой
maha-udarī – Имеющая огромный живот
muktakeśā – Носящая распущенные волосы
ghora-rūpā – Принимающая ужасающую форму
mahā-balā — Великая сила
अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी।
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी॥ १४ ॥
agnijvālā raudramukhī kālarātristapasvinī।
nārāyaṇī bhadrakālī viṣṇumāyā jalodarī॥ 14 ॥

agni-jvālā — Полыхающая огнем
raudra-mukhī – Грозноликая
kāla-rātrī – Темная Ночь [растворения мира]
tapasvinī – Соблюдающая аскезы
nārāyaṇī – Дающая людям прибежище, руководство
bhadra-kālī – Бхадракали (Кали, дарующая милость)
viṣṇu-māyā – Иллюзия Вишну
jala-udarī — Обитель непроявленной (растворенной) Вселенной
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्‍वरी।
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी॥ १५ ॥
śivadūtī karālī ca anantā parameś‍varī।
kātyāyanī ca sāvitrī pratyakṣā brahmavādinī॥ 15 ॥

śivadūtī – Посланница Шивы
karālī – Зияющая
anantā – Бесконечная, Неизмеримая
parama-iśvarī – Высшая Властительница
kātyāyanī – Катьяяни
sāvitrī – Солнечный блеск
pratyakśā – Высшая Реальность
brahma-vādinī — Мудрость Абсолюта
य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्।
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति॥ १६ ॥
ya idaṃ prapaṭhennityaṃ durgānāmaśatāṣṭakam।
nāsādhyaṃ vidyate devi triṣu lokeṣu pārvati॥ 16 ॥

Таковы сто восемь вечных имен Дурги, которые необходимо повторять, чтобы созерцать, слышать и познать Богиню трех миров Парвати

धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च।
चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्‍वतीम्॥ १७ ॥
dhanaṃ dhānyaṃ sutaṃ jāyāṃ hayaṃ hastinameva ca।
caturvargaṃ tathā cānte labhenmuktiṃ ca śāś‍vatīm॥ 17 ॥

(Тот) обретет богатство, деньги, сына, жену, коня, слона, и четыре цели (человеческой жизни), а в конце — вечное Освобождение.

कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्‍वरीम्।
पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम्॥ १८ ॥
kumārīṃ pūjayitvā tu dhyātvā devīṃ sureś‍varīm।
pūjayet parayā bhaktyā paṭhennāmaśatāṣṭakam॥ 18 ॥

Кто, почтив Кумари, созерцая Богиню, Владычицу богов, почитает Ее с высшей преданностью, читая эти сто восемь имен,

तस्य सिद्धिर्भवेद् देवि सर्वैः सुरवरैरपि।
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्॥ १ ९ ॥
tasya siddhirbhaved devi sarvaiḥ suravarairapi।
rājāno dāsatāṃ yānti rājyaśriyamavāpnuyāt॥ 1 9 ॥

У того будут сиддхи, о Деви, и все боги станут его царственными слугами, и он обретет царство и процветание.

गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण।
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः॥ २० ॥
gorocanālaktakakuṅkumena sindūrakarpūramadhutrayeṇa।
vilikhya yantraṃ vidhinā vidhijño bhavet sadā dhārayate purāriḥ॥ 20 ॥

Начертив согласно правилу янтру горочаной, красным лаком, кункумом, синдуром, и тремя медами,

भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते।
विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम्॥ २१ ॥
bhaumāvāsyāniśāmagre candre śatabhiṣāṃ gate।
vilikhya prapaṭhet stotraṃ sa bhavet sampadāṃ padam॥ 21 ॥

Кто, начертив (янтру) читает эту стотру на бхаумавасью (вторник новолуния ), ночью, и в течении месяца шатабхишадж, тот обретет процветание .

इति श्रीविश्‍वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्।
iti śrīviś‍vasāratantre durgāṣṭottaraśatanāmastotraṃ

Таковы сто восемь вечных имен Дурги, которые необходимо повторять, чтобы созерцать, слышать и познать Богиню трех миров Парвати
Tags: Дурга, Наваратри, индуизм
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments